2 weeks ago

Rechtswinkel Amsterdam

Maandag hebben wij afscheid genomen van weer een fantastische lichting rechtswinkeliers. Bedankt voor jullie inzet de afgelopen 16 maanden! ... See MoreSee Less

View on Facebook

‘Beëindiging alimentatie op grond van samenleving’

De wet gaat uit van een maximale alimentatietermijn voor partneralimentatie van 12 jaar. Artikel 1:160 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de alimentatieplicht tussentijds van rechtswege eindigt op het moment dat de ex-partner opnieuw in het huwelijk treedt, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenleven met een ander ‘als waren zij gehuwd’.

Voor wat betreft huwelijk en geregistreerd partnerschap is het duidelijk wanneer de alimentatieplicht eindigt, want deze gebeurtenissen worden in de openbare registers ingeschreven en verdere discussie is dan niet aan de orde.

Wanneer sprake is van samenwoning, is echter voortdurend een punt van discussie gebleken. Om van samenwoning in de zin van dit artikel sprake te zijn moet worden voldaan aan de volgende criteria:
- een duurzame liefdesrelatie
- samenleving als ware men gehuwd
- het voeren voeren van een gemeenschappelijke huishouding
- de partners verzorgen elkaar wederzijds

Als u hier vragen over heeft kunt u contact met ons opnemen via 020-6731311 of langskomen op ons inloopspreekuur.
... See MoreSee Less

View on Facebook

Gebreken in mijn (sociale) huurwoning, wat nu?

Sociale huur
Het komt nogal eens voor dat een huurwoning gebreken vertoont, zoals een kapotte ketel, een kapot slot of een raam dat niet goed meer sluit. In dit soort gevallen is het aan de verhuurder deze ernstige gebreken te herstellen. Het is van belang dat u zo spoedig mogelijk contact opneemt met de verhuurder. In geval van een sociale woning stuurt u een gebrekenbrief naar de verhuurder, waarin u aangeeft welke gebreken er zijn aan de woning die u huurt. Zie voor een voorbeeld: www.huurcommissie.nl/fileadmin/_migrated/content_uploads/Modelbrief_Melding_gebreken_aan_woning__.... Na het versturen van de brief heeft de verhuurder 6 weken de tijd om de gebreken te herstellen. Indien de verhuurder dit nalaat kunt u vragen om tijdelijke huurverlaging bij de Huurcommissie. Zie hiervoor een voorbeeld: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/vraag-en-antwoord/tijdelijke-huurverlaging-bij-achter...

Een andere mogelijkheid is om te stoppen met het betalen van de huur op grond van art. 6:52 of art. 6:262 BW. Het is van belang dat u dit meldt in een brief aan de verhuurder. Hiervoor hoeft u niet naar de rechter of de Huurcommissie. Indien de verhuurder de gebreken heeft hersteld, dient u met terugwerkende kracht de niet-betaalde huur alsnog te betalen.

Ten slotte kunt u ook zelf de gebreken laten herstellen. Ten eerste kunt u zich laten machtigen door de rechter om het onderhoud op kosten van de verhuurder uit te laten voeren. Ten tweede kunt u zonder rechterlijke machtiging reparaties laten uitvoeren, door te vragen aan de verhuurder of hij de kosten van de reparatie wil verrekenen met de huurprijs. Het is van belang dat deze kosten wel redelijk zijn. Een goede tip is om meerdere offertes op te vragen en te kiezen voor de beste prijs-kwaliteit verhouding.

Vrije sector
In geval van een vrije sector woning, waarbij het huurcontract geliberaliseerd is, zult u in de meeste gevallen de rechter moeten inschakelen voor een uitspraak, tenzij in uw huurcontract staat dat u in geval van geschillen de Huurcommissie om advies vraagt.
... See MoreSee Less

View on Facebook

Vlucht vertraagd, overboekt of geannuleerd? Vorder compensatie!

Is uw vlucht wel eens vertraagd, overboekt of geannuleerd? Binnen de EU zijn er regels die u bescherming en eventueel compensatie bieden. Deze regels vindt u terug in Europese Verordening 261/2004 en gelden voor iedere vlucht die vertrekt vanuit een EU-land. Daarnaast gelden ze ook voor alle vluchten van Europese luchtvaartmaatschappijen die aankomen in een EU-land. U heeft recht op compensatie indien u meer dan 3 uur later op uw eindbestemming aankomt. De hoogte van het bedrag hangt af van de duur van de vertraging en de afstand van de vlucht. U kunt uw compensatie rechtstreeks claimen bij de desbetreffende luchtvaartmaatschappij.

Let op: u heeft geen recht op compensatie indien er sprake was van een buitengewone omstandigheid. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan slecht weer of een staking.

Voor vragen hierover, of over een ander onderwerp, kunt u ons dagelijks telefonisch bereiken op 020-6731311.
... See MoreSee Less

View on Facebook

'Rechten en plichten van de zieke werknemer'

Bent u ziek en kunt u niet meer werken? Dan heeft u in Nederland veel rechten zoals het recht op loondoorbetaling gedurende de eerste twee jaren van de ziekteperiode. Gedurende het eerste jaar bedraagt dit bedrag in ieder geval 70% van het loon en minstens het minimumloon en voor het tweede jaar geldt dat in ieder geval 70% van het loon betaald moet worden.

Gedurende deze periode bestaat er daarnaast een re-integratieplicht van de werkgever en werknemer. U wilt natuurlijk weer zo snel mogelijk weer aan het werk, maar dit moet gebeuren op een manier dat u niet weer snel ziek thuis zit. De re-integratieplicht houdt in dat de werkgever moet onderzoeken of u weer geleidelijk aan uw werk kunt hervatten binnen het bedrijf. Daarnaast is het mogelijk om u vervangend werk te laten doen of eventueel werk bij een ander bedrijf aan te bieden. Het is belangrijk om te realiseren dat u als werknemer hier ook een plicht in hebt en dat u zoveel mogelijk dient mee te werken aan verzoeken van de werkgever om het werk te hervatten. Mocht u echter te ziek zijn, dan kunt u dat aangeven en dient de werkgever hier rekening mee te houden.

Voor meer informatie hierover kunt u ons dagelijks bellen van 10:00 tot 17:00 uur op 020-6731311 en iedere woensdag- en donderdagavond langskomen op het inloopspreekuur van 18:00 tot 19:30 uur.
... See MoreSee Less

View on Facebook

'Onderhoudskosten CV-ketel'

Sinds 1 januari 2013 komen de jaarlijkse onderhoudskosten van een CV-ketel, die u privé in uw woning heeft en die van de verhuurder is, voor rekening van de verhuurder. Deze kosten mogen niet meer aan de huurder doorberekend worden. Bij individuele installaties kunnen alleen nog maar de kosten van een eventuele extra of aanvullende service (ook wel 24-uursservice genoemd) aan de huurder doorberekend worden.

Deze regels zijn van dwingend recht, dit betekent dat er niet in een huurovereenkomst vanaf mag worden geweken. Veel huurders en verhuurders zijn niet op de hoogte van deze wijziging in de regelgeving, met als gevolg dat veel huurders nog steeds betalen voor het onderhoud van de ketel. Mocht u hier ook nog steeds voor betalen? Vraag dan de verhuurder om deze kosten niet meer in rekening te brengen.

Als u hier vragen over heeft kunt u contact met ons opnemen via 020-6731311 of langskomen op ons inloopspreekuur.
... See MoreSee Less

View on Facebook

'De vaststellingsovereenkomst en de WW-uitkering'

In de praktijk krijgen wij veel vragen over de vaststellingsovereenkomst, met name de vraag wat er zoal in moet staan. De inhoud hiervan is immers van belang voor een eventuele uitkering op grond van de Werkloosheidswet. De belangrijkste tip voor de inhoud van de vaststellingsovereenkomst met betrekking tot de WW is als volgt:

Om in aanmerking te komen voor de WW-uitkering, mag u als werknemer niet verwijtbaar werkloos zijn geworden volgens artikel 24 lid 1 sub a van de WW. In lid 2 van dit artikel staat dat wanneer u verwijtbaar werkloos bent geworden:
- U bent ontslagen wegens een dringende reden in de zin van artikel 678 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, wat u verweten kan worden;
- De dienstbetrekking is beëindigd door of op verzoek van de werknemer zonder dat er zodanige bezwaren aan de voortzetting waren verbonden, dat voortzetting redelijkerwijs niet van de werknemer gevergd kon worden.

Om te voldoen aan de voorwaarden voor een uitkering, moet in de vaststellingsovereenkomst dus in ieder geval staan dat de beëindiging geschiedt op initiatief van de werkgever, zonder enige verwijten tegen de werknemer.

Voor verdere vragen over de vaststellingsovereenkomst kunt u altijd bij ons terecht, telefonisch of op bezoek tijdens een inloopspreekuur.
... See MoreSee Less

View on Facebook

NOG 3 DAGEN OM TE SOLLICITEREN!
Stichting Rechtswinkel Amsterdam is op zoek naar nieuwe juridische medewerkers vanaf april 2018. Ben je geïnteresseerd en heb je je WO-propedeuse op zak? Kom dan bij ons solliciteren.
Stuur uiterlijk 25 februari 2018 jouw CV, cijferlijst en motivatiebrief naar: sollicitaties@rechtswinkelamsterdam.nl.
Voor meer informatie kijk op: www.rechtswinkelamsterdam.nl/vacatures
... See MoreSee Less

View on Facebook

Vertegenwoordiging in en buiten rechte

Wie denkt dat procederen maar een saaie en formele aangelegenheid is heeft het mis. In de rechtszaal valt soms (onbedoeld) best iets te lachen. Meester Leonie en Mark Teurlings verzamelden onderstaande uitspraken uit de zaal:

1) Rechter: "Heeft u vaker winkeldiefstallen gepleegd?" Verdachte: "Ja, mijn hele leven al."
2) Verdachte wordt geconfronteerd met belastende verklaring: "Dat introduceert me niks."
3) Advocaat tegen verdachte: "Als u mocht kiezen, zou u dan een werkstraf willen of een geldboete?" Verdachte: "De goedkoopste."
4) Verdachte, die nooit een diploma had behaald, blijkt na onderzoek hoogbegaafd. Knikkend naar de stoel van de rechter: "Daar had ik moeten zitten."
5) Rechter: "Heeft een neuroloog ooit een geheugenprobleem bij u vastgesteld?" Getuige: "Dat kan ik me niet herinneren."
5) Verdachte van winkeldiefstal: "Ik ben met de goederen de winkel uitgelopen omdat ik de kassa's niet kon vinden."
6) Verdachte: "In geval van een veroordeling wil ik in castratie."
7) Rechter: "Waar heb ik u eerder gezien?" Verdachte: "Ik ben portier bij een parenclub meneer!"
8) Verdachte tegen (vrouwelijke) rechter: "Ze heeft het wel 4000 keer gevraagd, u weet hoe vrouwen zijn."
9) Verdachte: "Ik heb haar wel eens een orthopedische klap gegeven."
10) Verdachte: "Ik heb de auto gelukkig all right verzekerd."
11) Verdachte: "Ik laat me door jou niet insemineren!"
12) Slachtoffer: "Ze hebben al het Tsjaikovski kristal meegenomen."
13) Verdachte: "Ik sta er nu met hele andere schoenen in."
14) Getuige: "Ik weet niet wat voor een taal hij sprak. Ik was vroeger nooit goed in geschiedenis."
15) Verbalisant: "We brachten verdachte met een teckel naar de grond."

Wij zijn er voor al uw juridisch advies, maar wist u ook dat de Rechtswinkel u kan bijstaan tijdens het procederen? Indien de zaak er geschikt voor is kunnen wij u vertegenwoordigen.

Voor meer informatie belt u naar 020 - 673 1311.
... See MoreSee Less

View on Facebook

‘Mogen camera’s opgehangen worden op de werkvloer?’

Cameratoezicht kan in bepaalde situaties gewenst zijn, denk hier bijvoorbeeld aan het vermoeden van diefstal door een werknemer. Het EHRM heeft op 9 januari 2018 besloten dat het ophangen van camera’s zonder mededeling aan de werknemers privacy inbreuken oplevert, ook in het geval dat uit de camerabeelden blijkt dat een werknemer daadwerkelijk heeft gestolen. Het Hof oordeelt dat het ophangen van deze verborgen camera’s disproportioneel is en dat diefstal ook op een andere wijze kan worden bewezen.

In Nederland mag er alleen in uitzonderlijke situaties gebruik gemaakt worden van geheime camerabeelden. Verder mag er alleen tijdelijk gebruik gemaakt worden van camerabeelden en moeten zo min mogelijk personen in beeld gebracht worden. Tenslotte dienen de betrokkenen zowel van te voren als achteraf op de hoogte gesteld worden van het aanwezig zijn van camera’s. We raden dan ook het opstellen van een protocol over zichtbaar en verborgen cameratoezicht aan ter voorkoming van privacy inbreuken.

Voor vragen hierover, of advies over een ander onderwerp, kunt u ons dagelijks gratis telefonisch bereiken op 020-6731311.
... See MoreSee Less

View on Facebook

2 months ago

Rechtswinkel Amsterdam

Medewerkers januari-april 2018. Foto door Daan Mulder. ... See MoreSee Less

View on Facebook

KOM ONS TEAM VERSTERKEN!
Stichting Rechtswinkel Amsterdam is op zoek naar nieuwe juridische medewerkers vanaf april 2018.

Wat kunnen wij jou bieden?
- praktijkervaring door telefoondiensten en inloopspreekuren
- procederen voor de kantonrechter
- wekelijkse bijscholing op maandagavond
- kantoorbezoeken
- borrels met een gezellig team

Ben je geïnteresseerd en heb je je WO-propedeuse op zak? Kom dan bij ons solliciteren. Stuur uiterlijk 25 februari 2018 jouw CV, cijferlijst en motivatiebrief naar: sollicitaties@rechtswinkelamsterdam.nl.
Voor meer informatie kijk op: www.rechtswinkelamsterdam.nl/vacatures
... See MoreSee Less

View on Facebook

'Niet goed, geld (niet?) terug'

Nadat u een product heeft teruggebracht naar de winkel, staat u ineens met een waardebon in uw handen in plaats van dat u uw geld terugkrijgt. Mag dit?

In principe hoeft u de waardebon niet te accepteren. Iedereen heeft recht op een deugdelijk product. Als een product te snel kapot gaat of niet de kwaliteit heeft die u ervan mocht verwachten, is er sprake van een ondeugdelijk product. In dit geval moet de verkoper voorzien in ofwel reparatie, of moet de klant zijn geld terugkrijgen. Aangezien bijvoorbeeld een grote modeketen de eerste optie vaak niet aanbiedt, heeft de klant in dat geval het recht om zijn aankoopbedrag terug te krijgen. Hier hoeft de klant dus geen waardebon te accepteren.
Anders is het in het geval dat er geen sprake is van een ondeugdelijk product, maar van subjectieve ontevredenheid. De kleur bevalt bijvoorbeeld toch niet helemaal, of u had toch liever een ander product gewild. Of de klant in dit soort gevallen zijn geld terugkrijgt hangt af van de voorwaarden van de verkoper. Het staat de verkoper hier vrij het product niet terug te nemen, of een waardebon aan te bieden.
... See MoreSee Less

View on Facebook

KOM ONS TEAM VERSTERKEN!
Stichting Rechtswinkel Amsterdam is op zoek naar nieuwe juridische medewerkers vanaf april 2018. Ben je geïnteresseerd en heb je je WO-propedeuse op zak? Kom dan bij ons solliciteren.
Stuur uiterlijk 25 februari 2018 jouw CV, cijferlijst en motivatiebrief naar: sollicitaties@rechtswinkelamsterdam.nl.
Voor meer informatie kijk op: www.rechtswinkelamsterdam.nl/vacatures
... See MoreSee Less

View on Facebook

'Kan ik de partneralimentatie wijzigen dan wel beëindigen?'

De hoogte van de partneralimentatie wordt berekend aan de hand van de behoefte van de alimentatiegerechtigde en draagkracht van de alimentatieplichtige. Voor een wijziging dient er in ieder geval sprake te zijn van een verandering van financiële omstandigheden aan de zijde van de alimentatiegerechtigde of aan de zijde van de alimentatieplichtige. Hierbij valt te denken aan werkeloosheid, arbeidsongeschiktheid, hertrouwen met nieuwe partner of het krijgen van een hoger inkomen.

Als u en uw ex-partner onderling geen afspraak kunnen maken over wijziging van de partneralimentatie, dan dient dit via de rechter geregeld te worden middels een verzoekschriftprocedure. Hiervoor heeft u altijd een advocaat nodig. De rechter bekijkt of de wijziging van de persoonlijke omstandigheden niet aan uzelf te wijten valt.

Voor vragen hierover, of over een ander onderwerp, kunt u ons dagelijks telefonisch bereiken op 020-6731311.
... See MoreSee Less

View on Facebook

'Wanneer kan ik mijn lidmaatschap of abonnement opzeggen?'

Voor een lidmaatschap op een tijdschrift dat minstens één keer per maand levert, geldt een opzegtermijn van maximaal een maand. Voor een tijdschrift dat minder dan één keer per maand levert, geldt een termijn van maximaal drie maanden. Deze abonnementen mogen nog wel stilzwijgend verlengd worden, maar dit mag maximaal voor de duur van drie maanden.

Bij een telecomabonnement geldt een opzegtermijn van een maand bij abonnementen van onbepaalde tijd. Abonnementen van bepaalde tijd kunnen niet voortijdig worden opgezegd. Een telecomabonnement mag maximaal voor een periode van een jaar stilzwijgend worden verlengd door de aanbieder. U kunt in deze verlengde periode altijd met een opzegtermijn van een maand opzeggen.

Bij andere soorten abonnementen, zoals de sportschool of de bibliotheek, geldt er een opzegtermijn van maximaal één maand na de eerste contractperiode. Na de eerste contactperiode is stilzwijgende verlenging niet meer mogelijk. Uw jaarabonnement bij de sportschool kan dus niet opeens met een jaar worden verlengd zonder uw toestemming.
... See MoreSee Less

View on Facebook

3 months ago

Rechtswinkel Amsterdam

Gisterenavond hebben wij afscheid genomen van acht medewerkers die zich de afgelopen zestien maanden keihard hebben ingezet voor de Rechtswinkel. Vervolgens hebben we een nieuwe lichting van medewerkers welkom geheten die heel veel zin hebben om u de komende tijd zo goed mogelijk te gaan helpen. Wij zijn klaar voor 2018! ... See MoreSee Less

View on Facebook

In verband met de kerstvakantie zijn wij gesloten. Onze medewerkers staan vanaf maandag 8 januari weer voor u klaar! ... See MoreSee Less

View on Facebook

'Wat zijn mijn rechten als huurder?'

Wij krijgen regelmatig deze vraag te horen. In theorie is het huurrechtssysteem goed geregeld, maar in de uitvoering gaat het toch vaak fout. Hier zijn enkele tips om te voorkomen dat u als huurder benadeeld wordt:

1. De verhuurder dient bij het opzeggen van de huur zich te houden aan een wettelijke opzegtermijn. De minimale duur van de opzegtermijn is 3 maanden, maar als het huurcontract een jaar geldt is de opzegtermijn 4 maanden. De termijn wordt verlengd met een maand voor elk jaar dat het huurcontract duurt, tot een maximum van 6 maanden. Eventuele bedingen in het huurcontract om deze
opzegtermijn van de verhuurder te verkorten zijn niet geldig.

2. De opzegging dient te geschieden per aangetekende brief of exploot. Hierin dient ook een geldige opzeggingsgrond te staan. Een opzegging via e-mail is dus in beginsel niet geldig, net zoals een opzegging zonder goede reden.

3. Koop breekt geen huur! Dit betekent dat de verkoop van een woning geen geldige grond is. Verkoop van een woning valt dus ook niet onder eigen gebruik. Als de verhuurder wil verkopen, moet hij dat doen terwijl de huurovereenkomst in stand blijft.

Binnen het huurrechtssysteem verschilt wel veel per situatie. Zo mag de verhuurder bij hospitahuur wel opzeggen zonder een reden aan te geven, maar dient deze wel de wettelijke opzegtermijnen en vormvereisten aan te houden. Daarom kunt u, als u nog vragen heeft, ons op werkdagen bereiken op 020-6731311 of langskomen op onze inloopspreekuren, elke woensdag en donderdag van 18:00 tot 19:30.
... See MoreSee Less

View on Facebook

LAATSTE DAG OM TE SOLLICITEREN!
Stichting Rechtswinkel Amsterdam is op zoek naar nieuwe juridische medewerkers vanaf januari 2018. Ben je geïnteresseerd en heb je je WO-propedeuse op zak? Kom dan bij ons solliciteren.
Stuur uiterlijk 15 december 2017 jouw CV, cijferlijst en motivatiebrief naar: sollicitaties@rechtswinkelamsterdam.nl.
Voor meer informatie kijk op: www.rechtswinkelamsterdam.nl/vacatures
... See MoreSee Less

View on Facebook

Je krijgt op dit moment weer de kans om deel uit te maken van de leukste rechtswinkel van Amsterdam!

Terwijl ik binnen zit bij het flikkerende kaarslicht en het buiten wit kleurt door de sneeuw denk ik aan waarom ik medewerker ben geworden bij de Rechtswinkel Amsterdam. Net als bij andere rechtswinkels krijg je ook hier de kans om dat wat je leert in de collegebanken in de praktijk te brengen. Maar wat de Rechtswinkel Amsterdam op de Dusartstraat zo bijzonder maakt, is alles wat je naast deze ervaring erbij krijgt. Je helpt namelijk mensen die nergens anders terecht kunnen en je kan zelfs namens je cliënten procederen! Nog voordat je afgestudeerd bent, kan jij in een toga het echte werk al doen.

Een gemiddelde week bij de rechtswinkel begint op maandagavond met een scholing van ongeveer een uur waarbij een advocaat komt vertellen over zijn of haar rechtsgebied en waarbij bijzondere of opmerkelijke zaken van de rechtswinkel worden besproken. Niet alleen blijf je op deze manier goed in de stof van verschillende rechtsgebieden zitten, maar je leert ook rechtsgebieden kennen die je tijdens je studie niet onderwezen krijgt. De avond wordt vervolgd in de stamkroeg van de rechtswinkel waarbij je onder het genot van een drankje of de heerlijkste tosti’s samen met je collega’s van de rechtswinkel de nieuwe week inluidt!

Eens per week draai je een telefoondienst met een vaste partner en help je ad hoc mensen aan de telefoon. En eens per drie weken sta je op het inloopspreekuur met een collega klaar om cliënten te helpen en ze te voorzien van juridisch advies. Vervolgens treed je namens hen op en zorg je er zo bijvoorbeeld voor dat mensen niet zomaar uit hun huis gezet kunnen worden, of dat zij toch hun borg terugkrijgen van 800 euro van een louche huurbaas.

Mocht dit je smaken naar meer, dan kan je zelfs bestuurslid worden bij de Rechtswinkel.

Wacht dus niet langer en klim in je pen (toetsenbord) en schrijf je motivatiebrief zodat ook jij deel uit kan maken van de leukste en meest leerzame rechtswinkel van Amsterdam. Spijt zul je niet krijgen, maar ervaring zeer veel!

Medewerker van de Rechtswinkel Amsterdam,

Tahmina Faez
... See MoreSee Less

View on Facebook

NOG 4 DAGEN OM TE SOLLICITEREN!
Stichting Rechtswinkel Amsterdam is op zoek naar nieuwe juridische medewerkers vanaf januari 2018. Ben je geïnteresseerd en heb je je WO-propedeuse op zak? Kom dan bij ons solliciteren.
Stuur uiterlijk 15 december 2017 jouw CV, cijferlijst en motivatiebrief naar: sollicitaties@rechtswinkelamsterdam.nl.
Voor meer informatie kijk op: www.rechtswinkelamsterdam.nl/vacatures
... See MoreSee Less

View on Facebook

Afgelopen week hadden de rechtswinkeliers een scholing insolventierecht bij het advocatenkantoor RESOR. Wij hebben samen nagedacht over wat wij een 'rechtvaardige' verdeling zouden vinden van schuldeisers bij een faillissement en uitleg gekregen over de aspecten die daarbij komen kijken. Het was een zeer leerzame en interessante middag, die werd afgesloten met een gezellige borrel! ... See MoreSee Less

View on Facebook

Zie de maan schijnt door de bomen,
't heerlijk avondje is gekomen.
't Avondje van pakjes en pepernoten,
daarom is ons telefonisch spreekuur vanavond gesloten.
Morgen zijn wij vanaf tien uur ’s ochtends weer te bereiken,
om u met onze juridische kennis te verrijken!
... See MoreSee Less

View on Facebook

'Wat zijn de verschillen tussen gezag en erkenning?'

Bent u niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap met de moeder van het kind? Of bent u een duomoeder? Dan kunt u het kind erkennen als u voldoet aan de voorwaarden. Door de erkenning bent u nog geen wettelijke vertegenwoordiger van het kind.

Door erkenning wordt een man de wettelijke vader, hij gaat hier een familierechtelijke band aan met het kind. Maar hij is dan geen wettelijke vertegenwoordiger. Hiervoor moet een man ook het gezag hebben over het kind. Met gezag kan de vader beslissingen nemen over de opvoeding en verzorging van het kind. Ook kan hij rechtshandelingen verrichten namens het kind, bijvoorbeeld het zetten van een handtekening of het voeren van een gerechtelijke procedure.

Het ouderlijk gezag kan in onderling overleg middels een formulier worden aangevraagd bij de rechtbank. Indien er geen overeenstemming bestaat over het gezamenlijk ouderlijk gezag kan de vader, nadat hij het kind heeft erkend, door een advocaat een verzoek bij de rechtbank laten indienen. Pas nadat het ouderlijk gezag geregeld is, is de vader de wettelijk vertegenwoordiger van het kind.

Voor vragen kunt u ons elke werkdag gratis telefonisch bereiken op 020-6731311.
... See MoreSee Less

View on Facebook