ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING RECHTSWINKEL AMSTERDAM

Versie (1) oktober 2016

1. Algemeen: definities en vindplaats

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die de Stichting Rechtswinkel Amsterdam (hierna: ‘de Rechtswinkel’) is gevraagd te leveren.
1.2. De Rechtswinkel is een rechtspersoon naar Nederlands recht, conform artikel 2:3 van het Burgerlijk Wetboek,
met als doelstelling het bieden van zo toegankelijk mogelijke juridische hulp aan sociaal en/of economisch zwakkeren, conform haar Statuten (zie Statuten artikel 2.1).
1.3. De in artikel 1.2 vermelde doelstelling wordt bereikt namens de Rechtswinkel door het geven van rechtshulp door studenten van een universiteit in Nederland die op vrijwillige basis verbonden zijn aan de Rechtswinkel (hierna: de Rechtswinkeliers), zelfstandig opererend, in tweetallen, onder toezicht of begeleiding van een Advocaat, die op vrijwillige basis verbonden is met de Rechtswinkel (hierna: de Advocaat). De Rechtswinkeliers zijn vrijwilligers die op parttime basis werkzaamheden verrichten voor de Rechtswinkel.
1.4. In deze algemene voorwaarden zal met de term Cliënt bedoeld worden eenieder die een beroep doet op de dienstverlening van de Rechtswinkel, hetzij telefonisch, hetzij in persoon.
1.5. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam en zijn tevens gepubliceerd op de website van de Rechtswinkel alsook fysiek aanwezig op het adres van de Rechtswinkel en kunnen, indien gewenst, aan de Cliënt ter hand worden gesteld voorafgaande aan of tijdens het bezoek bij het inloopspreekuur van de Rechtswinkel.
1.6. De Rechtswinkel behoudt zich het recht voor om een of meer bedingen van deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
1.7.Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig blijkt, tast dit de geldigheid en werking van de rest van deze algemene voorwaarden in het geheel niet aan. De Rechtswinkel zal de nietige bepaling vervangen door een bepaling die geldig is en die gezien de aard en het doel van de overeenkomst zoveel mogelijk overeenkomt met de nietige bepaling.
1.8. De dikgedrukte koppen, aanduidende de paragrafen van de algemene voorwaarden zijn slechts bedoeld ter bevordering van de leesbaarheid van de artikelen en zijn slechts indicatief. Hieraan kunnen dus geen rechten worden ontleend.

2. Werkwijze

2.1. De Rechtswinkel werkt ten behoeve van de dienstverlening als bedoeld in artikel 1.3 met twee wijzen van contact:
• Het telefonisch spreekuur: iedere maandag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 17.00 en voorts iedere dinsdagavond van 18.30 tot 21.00 uur.
• Het inloopspreekuur: iedere woensdag en donderdag van 18.00 uur tot 19.30 uur.
Slechts onder bijzondere omstandigheden, deze ter beoordeling van de Rechtswinkel, zal een afspraak gemaakt kunnen worden op een andere wijze en/of op andere tijdstippen dat op voornoemde wijzen en bijbehorende tijdstippen.
2.2. Naar aanleiding van de contactmomenten onder 2.1 richt de Cliënt verdere communicatie aan de Rechtswinkeliers die de zaak hebben aangenomen aan het e-mailadres is@rechtswinkelamsterdam.nl.
Onder geen beding wordt een dienst verleend naar aanleiding van het aanschrijven van de Rechtswinkel op haar e-mailadres(sen) zonder dat hier een in artikel 2.1 genoemd contactmoment aan vooraf is gegaan. Een dusdanig verzoek leidt niet tot het verworden van Cliënt als bedoeld in artikel 1.4.
2.3 Verzoeken om dienstverlening worden geacht gericht te zijn aan de Rechtswinkel en niet aan individuele personen die met de Rechtswinkel verbonden zijn, ook niet als het verzoek direct aan een individu wordt gericht. De toepassing van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. Onder “individuele personen die met de Rechtswinkel verbonden zijn” wordt verstaan: werknemers, Rechtswinkeliers, het Dagelijks Bestuur van de Rechtswinkel, adviseurs van de Rechtswinkel, groepsmaatschappijen van de Rechtswinkel.
2.3. De in artikel 1.3 omschreven dienstverlening zal aan de Cliënt steeds verleend worden door minstens twee Rechtswinkeliers tezamen. Als een betrokken Rechtswinkelier een zaak overdraagt aan een of meerdere andere Rechtswinkeliers, stelt zij de Cliënt hiervan binnen een redelijke termijn in kennis.
2.4. Het is niet mogelijk voor de Cliënt om op elk gewenst tijdstip contact op te nemen met de Rechtswinkeliers om antwoord te krijgen op een vraag, ook niet gedurende de in artikel 2.1 voornoemde tijdstippen. De Rechtswinkeliers streven er evenwel naar om zo spoedig mogelijk contact met de Cliënt op te nemen.
2.5. De Cliënt verstrekt de benodigde informatie en documenten zo spoedig mogelijk aan de Rechtswinkeliers en/of de Rechtswinkel. Indien de Cliënt, naar het inzicht van de Rechtswinkeliers, niet (alle) benodigde informatie en/of documentatie tijdens het telefonisch spreekuur kan verschaffen, of deze telefonisch inzichtelijk kan maken, kan hem worden verzocht deze of andere dan wel aanvullende documenten mee te nemen naar het inloopspreekuur.
2.6. Het al dan niet opvolgen van het advies van de Rechtswinkeliers, ongeacht waar of wanneer dit verstrekt wordt, is de verantwoordelijkheid van de Cliënt.
2.7. De werkzaamheden van de Rechtswinkel zijn in beginsel gratis. Indien kosten gemaakt moeten worden dan wel deze kosten onlosmakelijk verbonden zijn met het verlenen van de dienst als bedoeld in artikel 1.3 is de Cliënt gehouden tot het vergoeden of voorschieten van deze kosten, na verzoek hiertoe van De Rechtswinkel onder vermelding van de kostenpost en de wijze van betaling. Indien de Cliënt deze kosten niet tijdig voldoet, mag de Rechtswinkel de dienstverlening staken.

3. Criteria voor en bij het behandelen van een zaak

3.1. De Rechtswinkel is niet verplicht om een zaak aan te nemen. Rechtswinkeliers kunnen beslissen om een zaak niet in behandeling te nemen. Dit kan bijvoorbeeld in geval een van de omstandigheden van onderstaande niet-limitatieve opsomming zich voordoet:
• De Cliënt verzwijgt of verstrekt opzettelijk of stelselmatig onvoldoende of onjuiste gegevens die relevant zijn voor de dienstverlening in de zin van artikel 1.3;
• De Cliënt weigert stelselmatig en zonder vermelding van gronden aan een ontstane betalingsverplichting als bedoeld in artikel 2.7 te voldoen.
• De Cliënt vertoont agressie op, tijdens of na het inloopspreekuur, gericht tegen rechtswinkeliers en/of het Dagelijks Bestuur en/of een Advocaat en/of andere cliënten of bezoekers van de Rechtswinkel.
• De zaak betreft geheel of gedeeltelijk een niet-juridische aangelegenheid;
• De zaak betreft een rechtsgebied waarin de Rechtswinkel geen rechtshulp biedt. Uitgesloten rechtsgebieden zijn onder andere fiscaal recht, vreemdelingenrecht, Intellectueel Eigendomsrecht, (bijzonder) bestuurlijk boeterecht en strafrecht;
• De zaak overschrijdt de competentiegrens voortvloeiend uit de aansprakelijkheidsverzekering van de Rechtswinkel ten bedrage van €5000,- en/of andere (al dan niet informele) criteria waarop de Rechtswinkel haar behandelingsbeleid stoelt.
• Er bestaat naar het oordeel van de Rechtswinkeliers een (te) lage kans op een voor de Cliënt tot wezenlijk voordeel strekkende uitkomst op het moment van het aannemen van de zaak.
3.2. Indien een zaak wordt aangenomen door de Rechtswinkel, dient Cliënt een volmacht te verlenen aan de Rechtswinkel ten behoeve van de dienstverlening. Het machtigingsformulier wordt aangeboden na het inloopspreekuur en dient door Cliënt te worden ingevuld en ondertekend.

4. Doorverwijzing naar de Advocaat

4.1. Rechtswinkeliers kunnen de zaak doorverwijzen naar de Advocaat, waarna de Advocaat de zaak verder zal behandelen. De Rechtswinkeliers kunnen de zaak van de Cliënt bij de Rechtswinkel na deze doorverwijzing sluiten.
4.2. De Cliënt heeft bij de doorverwijzing geen vrije keuze in wat betreft de bij de Rechtswinkel aangesloten Advocaten. Aan een doorverwijzing (of het achterwege laten daarvan) kan de Cliënt geen rechten ontlenen.
4.3. Ook de Advocaat heeft het recht de zaak niet aan te nemen conform diens eigen criteria voor zijn dienstverlening, al dan niet neergelegd in eigen algemene voorwaarden.
4.4. Indien wordt besloten tot een doorverwijzing, zullen de Rechtswinkeliers de Cliënt zo spoedig mogelijk berichten over het besluit tot doorverwijzing van de zaak naar de Advocaat met vermelding van diens relevante gegevens.

5. Aansprakelijkheid

5.1. Individuele personen die met de Rechtswinkel verbonden zijn zijn niet persoonlijk aansprakelijk.
5.2 De Rechtswinkel is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van werkzaamheden. De in dit artikel bedoelde beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet voor zover er sprake is van schade die het rechtstreekse gevolg is van bewuste roekeloosheid of opzet.
5.3. De Rechtswinkel is voorts niet aansprakelijk tot vergoeding van enige schade indien de Cliënt op het moment, waarop de vermeende gebeurtenis waardoor schade intreedt zich voordoet, in gebreke is met de nakoming van enige verplichting tegenover De Rechtswinkel.
5.5 Als de Rechtswinkel in verband met de dienstverlening voor de Cliënt een derde inschakelt die niet met de Rechtswinkel is verbonden, is de Rechtswinkel niet aansprakelijk voor een fout gemaakt door die derde. De Cliënt geeft de Rechtswinkel de bevoegdheid om namens de Cliënt een aansprakelijkheidsbeperking te aanvaarden die die derde bedingt.
5.5. De aansprakelijkheid van de Rechtswinkel is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de uitkering van de verzekeraar van de Rechtswinkel in het desbetreffende geval.
5.6. Een vordering tot schadevergoeding moet binnen één jaar nadat de Cliënt bekend is geworden met de schade en de aansprakelijkheid van de Rechtswinkel worden ingesteld, op straffe van verval.

6. Behandeling van klachten

6.1. Indien er bij de Cliënt ontevredenheid bestaat over de dienstverlening als bedoeld in artikel 1.3, bespreekt de Cliënt dit zo snel mogelijk als klacht met de Rechtswinkeliers die de zaak in behandeling hebben (genomen).
6.2 Indien de klacht niet is gericht op de Rechtswinkeliers die de zaak in behandeling hebben (genomen), richt de Cliënt de klacht per post of via info@rechtswinkelamsterdam.nl aan het Dagelijks Bestuur van de Rechtswinkel. Daarna neemt het Dagelijks Bestuur contact op met de Cliënt.

7. Registratie van gegevens

7.1. De Rechtswinkel verwerkt de persoonsgegevens van de Cliënt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.
7.2. Gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit nodig is voor de dienstverlening zoals omschreven in artikel 1.3.

8. Derdenwerking

8.1 Individuele personen die met de Rechtswinkel verbonden zijn of waren en hun rechtsopvolgers kunnen een beroep doen op deze algemene voorwaarden.

 

Privacyverklaring Stichting Rechtswinkel Amsterdam

Versie 0.4
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 13 juni 2019.

Wij stellen het zeer op prijs dat u vertrouwen stelt in de Stichting Rechtswinkel Amsterdam. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Met deze privacyverklaring laten wij u weten welke gegevens we verzamelen als u onze dienst gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten van de Stichting Rechtswinkel Amsterdam. De Rechtswinkel Amsterdam geeft gratis juridisch advies. In het kader van onze dienstverlening, verwerken wij uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden verwerkt ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst, omdat u hier (uitdrukkelijk) voor hebt gegeven of omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben. Wij vinden het belangrijk dat u weet wat we met uw persoonsgegevens doen en wat uw rechten zijn. De rechtswinkel kwalificeert als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming.

Stichting Rechtswinkel Amsterdam respecteert uw privacy en draagt zorg voor de persoonlijke informatie die u ons verschaft en behandelt deze vertrouwelijk.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Welke gegevens verwerken wij?

U kiest zelf welke gegevens u aan ons wil verstrekken wanneer u gebruik maakt van onze diensten. De relevante gegevens die wij krijgen slaan wij op in ons casussysteem. Dit omvat in ieder geval de mogelijke opslag van voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, rechtsgebied, feiten die relevant zijn voor uw juridische probleem en het gegeven advies. Het kan mogelijk zijn dat we meer gegevens van u verzamelen, omdat u deze aan ons heeft verstrekt. Wanneer u e-mails of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Wij willen hierbij benadrukken dat we enkel en alleen gegevens opslaan die noodzakelijk zijn ter uitvoering van onze dienstverlening.

Voor welke doeleinden verzamelen wij persoonsgegevens?

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. De persoonsgegevens die wij verwerken hebben als doel om:

 • contact op te kunnen nemen met cliënten;
 • adviezen te kunnen geven;
 • onze dienstverlening te kunnen verbeteren;
 • cliënten te kunnen doorverwijzen naar een gespecialiseerde instantie;
 • desgevraagd, cliënten te kunnen vertegenwoordigen in en buiten rechte;
 • controle te kunnen uitoefenen op gegeven adviezen;
 • inzicht te krijgen in veelgevraagde onderwerpen en rechtsgebieden om hier het scholingsaanbod voor onze medewerkers op aan te passen.

Hoe zorgen wij dat uw gegevens veilig zijn?

Verwerkte gegevens worden opgeslagen op de beveiligde servers van Stichting Rechtswinkel Amsterdam of die van een derde partij, de serverprovider. Onze vrijwilligers gaan vertrouwelijk met de informatie om en zullen te allen tijde uw privacy respecteren. Stichting Rechtswinkel Amsterdam neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan

Hoe lang bewaren wij de gegevens?

Wij bewaren uw gegevens zolang wij die nodig hebben of zolang verplicht is voor de wet. Hierna verwijderen wij uw gegevens.

Welke rechten heeft u als wij uw gegevens hebben opgeslagen?

Op grond van de Algemene verordening gegevensverwerking heeft u diverse rechten die u kunt uitoefenen tegen de verwerkingsverantwoordelijke, de Rechtswinkel Amsterdam. U heeft als betrokkene:

 • het recht op informatie over de verwerkingen;
 • het recht op inzage in uw gegevens;
 • het recht op correctie van de gegevens als deze niet kloppen;
 • het recht op verwijdering van de gegevens en ‘het recht om vergeten te worden’;
 • het recht op beperking van de gegevensverwerking;
 • het recht op verzet tegen de gegevensverwerking;
 • het recht op overdracht van uw gegevens (dataportabiliteit);
 • het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming.
 • het recht om een klacht in te dienen over uw verwerking bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Laat het ons weten wanneer u een vraag heeft over een van u rechten of gebruik zou willen maken van uw rechten. U kunt een brief of een email sturen naar:

Stichting Rechtswinkel Amsterdam

Dusartstraat 50-52

1072HT, Amsterdam

info@rechtswinkelamsterdam.nl

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik en de mogelijkheden van onze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom verstandig om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Heeft u nog vragen of feedback?

We controleren regelmatig of we aan deze privacyverklaring voldoen. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen:

Stichting Rechtswinkel Amsterdam
Dusartstraat 50-52
1072HT, Amsterdam
info@rechtswinkelamsterdam.nl