Below you can find our answers to frequently asked questions. We appreciate that every case is different and that the specific circumstances of your situation will play a large role in determining the correct legal advice given. Do not hesitate to ring us on 020 – 6731311, we will be glad to give you personal support.

Social Security Law

Wanneer u werkloos of gedeeltelijk werkloos wordt, kan het zijn dat u recht heeft op een WW-uitkering. WW staat voor Werkloosheidswet. Deze uitkering is een tijdelijk inkomen die u ontvangt in de periode dat u een nieuwe baan zoekt. De uitkering ontvangt u van het UWV.

Voordat u recht heeft op een WW- uitkering zijn er enkele voorwaarden waar u aan moeten voldoen:

• U moet verzekerd zijn voor werkloosheid. Dit is het meestal het geval als u een werknemer in loondienst bent en de AOW-leeftijd nog niet hebt bereikt.
• U verliest 5 of meer arbeidsuren per week en u heeft geen recht meer op loon over deze uren.
• U bent beschikbaar voor betaald werk.
• De weken-eis. Deze houdt in dat u minimaal 26 van de laatste 36 weken heeft gewerkt voordat u werkloos werd.
• U bent niet verwijtbaar werkloos geworden. Als u zelf ontslag neemt, dan krijgt u alleen nog een WW-uitkering in uitzonderingssituaties.

Als u voldoet aan deze eisen, heeft u recht op een WW uitkering van 3 maanden. U kunt in aanmerking komen voor een langere WW-uitkering als u ook aan de jaren-eis voldoet. Hiervoor moet u in de 5 jaren voordat u werkloos werd voldoende hebben gewerkt. Onder voldoende wordt verstaan dat u in een jaar minimaal 52 dagen loon heeft ontvangen. Uw totale WW-uitkering heeft een maximum van 38 maanden.

Vanaf 1 januari 2016 tot 1 april 2019 wordt de maximale periode dat u een WW-uitkering kunt ontvangen langzaam teruggebracht van 38 naar 24 maanden.

Bepaalde medebewoners tellen niet mee voor de kostendelersnorm. Groepen die niet meetellen zijn:

• Jongeren tot 21 jaar
• Kamerhuurders met een commercieel contract (en die een commerciële huurprijs betalen).Een commercieel contract kan worden aangetoond met een schriftelijke overeenkomst en door bankafschriften voor de betaling van huur. Een commercieel contract met familieleden is niet mogelijk.
• Studenten die een opleiding volgen die recht kan geven op studiefinanciering of tegemoetkoming studiekosten;
• Studenten die een Beroeps Begeleidende Leerweg volgen (BBL-studenten).

U deelt een woning als u met één of meer personen van 21 jaar of ouder op hetzelfde adres woont. Dit adres is voor u allen het hoofdverblijf.

Kort gezegd houdt de kostendelersnorm in dat als u een woning deelt met meer volwassenen, uw uitkering naar beneden wordt aangepast. Hoe meer personen van 21 jaar of ouder er in hetzelfde huis wonen, hoe lager ieders uitkering. Het maakt niet uit of u wel of geen familie van elkaar bent. Het idee achter de kostendelersnorm is dat kosten zoals huur en gas/water/licht gedeeld kunnen worden.

Voor wie geldt de kostendelersnorm:

De kostendelersnorm geldt voor alle uitkeringsgerechtigden volgens de participatiewet, zoals:

* Bijstand
* Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)
* Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)
* Wet inkomensvoorziening oudere of gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

WIA staat voor Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Na 2 jaar arbeidsongeschiktheid kunt u in aanmerking komen voor de WIA uitkering. De UWV-arts bepaalt wat uw beperkingen zijn. Vervolgens wordt gekeken door de arbeidsdeskundige welk soort werk u nog zou kunnen verrichten, en dat loon wordt vergeleken met uw eigen oude functie.

U komt in aanmerking voor een WIA-uitkering, indien u meer dan 35% arbeidsongeschikt bent, dus meer dan 35% inkomensverlies. Dit is het verschil tussen het loon dat u eerst verdiende en u het loon dat u nog kan verdienen. Als u minder dan 35% inkomensverlies lijdt en u bent in dienst bij een werkgever, zal de werkgever moeten kijken of er intern of extern werk voor u te vinden is. Dit gebeurt indirect al binnen de eerste twee jaar tijdens het integratieproces.
Er bestaan twee soorten van de WIA-uitkering. De eerste is de WGA-uitkering. U krijgt een WGA-uitkering indien u nog gedeeltelijk kunt werken. U bent dan door uw ziekte minstens 35%, maar minder dan 80% arbeidsongeschikt.

De tweede soort is de IVA-uitkering. U bent dan minstens 80% arbeidsongeschikt. Daarnaast bent u ook volledig en duurzaam arbeidsongeschikt. Dit houdt in dat niet te verwachten is dat u binnen 5 jaar weer aan het werk zult kunnen.

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet ingegaan. De Participatiewet is erop gericht om meer mensen, met of zonder een arbeidsbeperking, aan het werk te krijgen. De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). De gemeenten zullen zorg dragen voor een goede uitvoering van de wet. Wanneer u niet genoeg inkomen of vermogen heeft om in uw levensonderhoud te voorzien, kunt u in aanmerking komen voor een recht op bijstand.

U moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

1. U woont rechtmatig in Nederland.
2. U bent 18 jaar of ouder.
3. U heeft niet genoeg inkomen of vermogen om in uw levensonderhoud te voorzien. Indien u
samenwoont met uw echtgenoot of indien u een gezamenlijke huishouding voert met iemand
dan telt het inkomen en het eigen vermogen van deze persoon ook mee.
4. U kunt geen beroep doen op een andere uitkering.
5. U zit niet in de gevangenis of een huis van bewaring.
6. U doet mee aan activiteiten die uw gemeente aanbiedt om werk te vinden.
7. U heeft basiskennis van de Nederlandse taal. Of doet moeite om de Nederlandse taal beter
te leren beheersen.

De bijstand is een vangnet voor mensen die niet meer kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud en ook geen recht hebben op een andere uitkering.
De bijstand wordt verleend door de gemeente. Als u bijvoorbeeld in de gemeente Amsterdam een uitkering aanvraagt, moet u ook in de gemeente Amsterdam wonen. De voorwaarden voor een bijstandsuitkering zijn:

• U bent Nederlander
• U woont in Nederland
• U bent ouder dan 18 jaar
• U bent niet ouder dan 65 jaar.
• U heeft te weinig inkomen om van rond te komen.

Onder inkomen valt:

• netto inkomsten uit werk;
• netto winst uit onderneming;
• een WW-, Wajong- of WIA-uitkering;
• alimentatie voor u en/of uw kinderen;
• sommige heffingskortingen van de Belastingdienst;
• studiefinanciering.

U heeft geen eigen vermogen. Naast een inkomensgrens geldt een vermogensgrens van €12.040,- voor een gezin en een alleenstaande ouder en € 6.020,- voor een alleenstaande (bedragen voor 2018). Schulden worden van uw vermogen afgetrokken. Een studieschuld en alle andere schulden die niet direct opeisbaar zijn, tellen niet mee. Met vermogen wordt bedoeld:

• spaargeld (ook van de kinderen);
• bezittingen (auto, boot, caravan, huis);
• erfenissen, geldprijzen.

Er zijn ook een aantal verplichtingen voor u als u een bijstandsuitkering ontvangt. Indien u hier niet aan voldoet, kan de gemeente de bijstandsuitkering verlagen of stopzetten. Indien u een bijstandsuitkering ontvangt heeft u de volgende verplichtingen:

• U staat ingeschreven als werkzoekende bij het UVW.
• U voldoet aan de sollicitatieverplichting (tijdelijke ontheffing is mogelijk).
• U dient mee te werken aan bijvoorbeeld een sollicitatietraining als de gemeente die geeft.
• U dient de gemeente de juiste informatie te geven die van invloed kan zijn op het uitkeringsbedrag, bijvoorbeeld als u gaat samenwonen.
• U dient mee te werken aan huisbezoeken en psychologisch- en medisch onderzoek.

Er zijn ook gevallen dat u geen recht heeft op een bijstandsuitkering:

• Indien u militair bent.
• Indien u langer dan 4 weken per kalenderjaar in het buitenland bent.
• Indien u studiefinanciering ontvangt.
• Indien u in staking bent en daarom geen inkomen ontvangt.
• Indien u in de gevangenis zit. Dit geldt niet indien u met proefverlof bent.

Kijk voor meer informatie op de site van de gemeente Amsterdam

Als u ziek wordt, dan blijft uw werkgever in de meeste gevallen loon doorbetalen. Echter, in sommige gevallen komt u mogelijk in aanmerking voor een ziektewetuitkering. Om hiervoor in aanmerking te komen moet u voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • U mag geen recht hebben op doorbetaling van loon van een werkgever.
  • Er moet door een verzekeringsarts van het UWV vastgesteld zijn dat u ziek bent en dat u niet in staat bent uw normale werkzaamheden te verrichten.
  • U moet zich uiterlijk de tweede dag dat u ziek bent ziek gemeld hebben bij het UWV.
  • U moet zich aan een aantal voorschriften houden, zoals het geven van informatie aan het UWV, het niet belemmeren van herstel en verplichte verschijning bij het spreekuur van de verzekeringsarts.
  • U mag geen benadelingshandeling plegen. Dit is het geval als u eigenlijk nog recht heeft op doorbetaling van loon van uw werkgever maar dit recht opgeeft, bijvoorbeeld door het tekenen van een vaststellingsovereenkomst.
  • U mag niet verhuizen naar het buitenland of in de gevangenis zitten.

Als u voldoet aan de bovenstaande voorwaarden betekent dit niet automatisch dat u een uitkering krijgt. Dit wordt beoordeeld door het UWV. Hiervoor kunnen wij dan ook geen garantie geven.
Voor het aanvragen van een uitkering en voor aanvullende informatie kunt u kijken op de website van het UWV.

Social benefits are a safety net for people who can no longer provide for their own maintenance. They are provided by the municipality. If you apply for benefits, for example in the municipality of Amsterdam, you must live in the municipality of Amsterdam. You are eligible for social benefits when:

• You are a Dutch national
• You live in the Netherlands
• You are 18 years or older
• You are not older then 65 years.
• Your income falls under a certain amount

Income includes:

• net income from work;
• net profit from an enterprise;
• WW, Wajong or WIA-benefit;
• alimony for you and/or your children;
• some tax credits from the Dutch Revenue office
• study grants.
•You have no savings of your own.
•Your maximum allowable income when applying for Social Benefits is €11.700, – for a family and for a single parent. The maximum income capacity for a single person is € 5,850, (these are the amounts for 2014).

Debts can be deducted from your maximum income. A student debt and all other debts which do not need to be paid immediately, cannot be deducted. Income capacity includes:

• savings (including your children’s savings);
• property (car, boat, trailer, house);
• inheritance, prizes, lottery winnings.
There are a number of conditions that you must satisfy in order to receive social benefit assistance. If you do not satisfy these conditions, the municipality can reduce your social assistance benefit or even cancel it. If you receive social assistance benefit you must meet the following conditions:

•You must be registered as a jobseeker by the UVW.
•You must must be actively searching for work (temporary dispensation is possible). •You must cooperate with all training given by the municipality to enhance your chances of finding a job.
•You must provide the municipality with all the information which can influence the amount of benefit you are entitled to (for example you must disclose the fact that you are going to live with a partner).
•You must cooperate with the council while they are conducting house visits and any psychological or medical examinations.

In some cases you ar not entitled to Social Benefit Assistance:

•If you are serving in the army.
•If you are more than 4 weeks abroad per calendar year.
•If you receive a grant for your study.
•If you are on strike and for this reason you do not receive any income.
•If you are a prisoner. This does not apply if you are on prison leave.
You can find more information about this on the website of the Amsterdam municipality.

How can I accept or reject an inheritance?
As an heir you can accept the estate unconditionally, accept a form of beneficiary acceptance or reject the inheritance.

Load More